Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, promocji i ochrony zdrowia - w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Do szczególnych zadań Ośrodka należy m.in.:

  • sporządzanie bilansu potrzeb i środków w zakresie pomocy społecznej we współpracy z gminami i powiatami oraz opracowywanie strategii rozwoju.
  • opracowywanie i wdrażanie celowych programów służących realizacji zadań pomocy społecznej i ich dofinansowywanie.
  • organizowanie kształcenia, w tym prowadzenie szkół służb społecznych oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej.
  • identyfikowanie przyczyn ubóstwa oraz wspieranie i prowadzenie działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa.
  • inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, w tym pomocy społecznej.
  • przygotowywanie i realizacja wojewódzkich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
  • prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.